Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling van de KNGF-richtlijn Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS)

A.2 Richtlijnen van andere beroepsgroepen

A.3 Opbouw, producten en implementatie

A.4 Samenstelling en werkwijze van de werkgroep

A.4.1 Validering door beoogde gebruikers

A.5 Juridische betekenis richtlijnen

A.6 Literatuurverzameling

A.7 Aandachtspunten bij de afbakening van de richtlijn

A.8 Omvang van het probleem

A.8.1 Prevalentie en risicopopulatie

A.8.2 Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kosten

A.8.3 Werkgerelateerde en persoongebonden risicofactoren

A.8.4 Overzicht van systematische reviews naar risicofactoren

A.8.5 Prognose en beloop

A.8.6 Overzicht van onderzoeken naar prognostische factoren

A.9 Wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem

A.9.1 Inadequaat omgaan met het gezondheidsprobleem

A.10 Patiëntenprofielen

A.11 Tijdpad

A.1 Doelstelling van de KNGF-richtlijn Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS)

De doelstelling van de richtlijn is het beschrijven van ‘optimale’ fysiotherapeutische hulp (zinvol, doeltreffend en doelmatig) aan patiënten met (pijn)klachten aan de arm, nek en/of schouder, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Deze hulp moet de patiënt in staat stellen om tot volledig herstel te komen of, indien volledig herstel niet mogelijk is, tot een optimale manier van omgaan met restverschijnselen.

Primaire preventie van het gezondheidsprobleem wordt in deze richtlijn niet beschreven. Deze vorm van preventie vraagt om een strategie die in feite niet individueel gericht is, maar veelal ligt op groepsniveau (bijvoorbeeld bedrijfsniveau). Het voorkómen van een nieuwe klachtenepisode is wel expliciet onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling.

Naast het bovengenoemde is de KNGF-richtlijn bedoeld om:

  • de fysiotherapeut te ondersteunen in het proces van klinisch redeneren en dus bij het nemen van beslissingen ten aanzien van wel of niet behandelen en bij het maken van diagnostische en therapeutische keuzen; 
  • de hulp te toetsen aan de huidige wetenschappelijke inzichten, en de uniformiteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen;
  • de verantwoordelijkheden en taken van de fysiotherapie inzichtelijk te maken, af te bakenen en de onderlinge samenwerking met andere beroepsgroepen te stimuleren.
Aantal keren bekeken: : 10949