WCF Projecten

De waarde van diagnostische testen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat; een systematisch overzicht van de evidence bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, knie- en heuppijn (top-down 2016)

In dit onderzoeksproject (top-down ronde 2016) is een overzicht verkregen van de onderbouwing van diagnostische testen binnen de fysiotherapie. Over het algemeen zijn nog niet veel diagnostische testen goed onderzocht. Dit geldt vooral voor de rode vlaggen. Er is echter meer bewijs voor de diagnostische waarde van een aantal diagnostische testen dan in de huidige richtlijnen besproken worden.

Inventarisatie van meetinstrumenten om psychosociale risicofactoren voor ongunstig herstel te bepalen ter ondersteuning van het diagnosticeren en behandelen volgens KNGF-patiëntenprofielen voor mensen met rug- en nekpijn (top-down 2016)

In dit onderzoeksproject (top-down ronde 2016) is een overzicht verkregen van de meest bruikbare en relevante vragenlijsten om psychosociale factoren te meten. Verschillende vragenlijsten zijn nog niet gevalideerd voor gebruik bij patiënten met (chronische) musculoskeletale pijn, en ook niet alle aangeraden vragenlijsten zijn beschikbaar in een Nederlandstalige versie.

e-Exercise Lage Rugpijn: een pilotstudie naar de combinatie van fysiotherapie en een online beweegprogramma voor patiënten met a-specifieke lage rugklachten (bottom-up 2016)

In dit onderzoeksproject (bottom-up ronde 2016) is een blended interventie ontwikkeld en getest bij patienten met lage rugpijn (E-Exercise LRP). Dit is een veelbelovende interventie gebleken, hoewel het stratificeren van het online deel van de interventie op de verschillende subgroepen complex bleek.

De bijdrage van fysiotherapie aan de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische musculoskeletale aandoening (bottom-up 2016)

Titel: De bijdrage van fysiotherapie aan de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische musculoskeletale aandoening

Subsidieronde: bottom-up 2016

Looptijd: begin 2016 – voorjaar 2017

Status: afgerond

Categorie: kwalitatief onderzoek

Projectaanvrager: dr. Nathan Hutting (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Op zoek naar een behandeling op maat bij chronische aspecifieke lage rugpijn (top-down 2015)

In dit tweejarige top-downonderzoek zullen predictieregels worden ontwikkeld en toegepast in de dagelijkse praktijk om de meest effectieve behandeling bij de juiste sbugroep van patiënten met chronisch aspecifieke lage rugpijn te kiezen.

Klinimetrische eigenschappen van (combinatie van) schoudertesten bij een subacromiaal-impingementsyndroom (bottom-up 2015)

In dit onderzoek is gebleken dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van schoudertesten voldoende is voor de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk. 

FLITZ: pilot naar effectiviteit van fysiotherapie tijdens ziekenhuisopname gericht op gezond beweeggedrag (bottom-up 2015)

In dit onderzoeksproject is een fysiotherapeutische interventie gericht op lichamelijke activiteit bij patienten in het ziekenhuis ontwikkeld en geimplementeerd.

Een prognostisch model voor het beloop van klachten bij patiënten met een cervicaal radiculair syndroom (bottom-up 2015)

In dit onderzoeksproject is een prognostisch model ontwikkeld, waarmee fysiotherapeuten beter in staat worden gesteld om een patiëntspecifieke prognose op te stellen en de patiënten gericht te informeren over hun prognose. Dit model dient echter nog wel extern (in andere patientenpopulaties) gevalideerd te worden.

Wat zijn de belangrijkste domeinen om te meten bij patiënten met lage rugklachten? (bottom-up 2014)

In dit onderzoeksproject is door middel van een internationale expertronde en een literatuurstudie onderzocht welke domeinen het meest belangrijk zijn om te meten bij patiënten met lage rugklachten en welke meetinstrumenten hiervoor het meest geschikt zijn.

Het voorspellen van het beloop van lage rugpijn: van statistiek naar praktijk (bottom-up 2014)

In dit onderzoeksproject zijn middels nieuwe innovatieve statistische analyses van een bestaande dataset drie subgroepen van lage rugpijnpatienten geidentificeerd, waar binnen het beloop van lage rugpijn beter voorspeld kon worden. Hiermee zouden mogelijke subgroepspecifieke fysiotherapiebehandelingen ontwikkeld kunnen worden en zouden fysiotherapeuten het beloop van de lage rugpijn betrouwbaarder kunnen voorspellen. 

Welk biofeedback systeem moet gebruikt worden voor partieel belasten van het aangedane been? (bottom-up 2014)

In dit onderzoeksprojecten zijn drie biofeedback meetinstrumenten met elkaar vergeleken op validiteit en bruikbaarheid, bij gezonde personen en bij revalidanten.

MegaPower training voor kinderen met CP: een pilotstudie (bottom-up 2014)

In dit onderzoeksproject is een pilotonderzoek gedaan bij 10 kinderen met CP naar de effectiviteit van een nieuwe functionele powertraining (MegaPower). Vanwege de positieve resultaten is het onderzoek uitgebreid.

Eén arm of beide armen trainen na een beroerte? (bottom-up 2013)

Uit dit onderzoeksproject bleek dat er geen verschil in effect is tussen unilateraal (volgens CIMT) en bilateraal (volgens BATRAC) trainen bij patiënten na een beroerte.

Het meten van neuropatische pijn bij cervicale of lumbale radiculopathie (bottom-up 2013)

In dit onderzoeksproject is onderzocht in hoeverre twee vertaalde vragenlijsten (painDETECT en DN4) gebruikt kunnen worden om bij patiënten met een cervicale of lumbale radiculopathie ‘neuropatische pijn’ vast te stellen of uit te sluiten.

De last ten gevolge van nekpijn ervaren door patiënten, fysiotherapeuten en andere behandelaars (bottom-up 2013)

In dit onderzoeksproject is onder patiënten, fysiotherapeuten en andere behandelaars in kaart gebracht waar de last ('burden') ten gevolge van nekpijn uit bestaat en hoe deze in een model kan worden samengevat. Dit model zou gebruikt kunnen worden voor de keuze in toepassing van meetinstrumenten.

Verminderd uithoudingsvermogen bij mensen met een beenamputatie (bottom-up 2013)

In dit onderzoeksproject is de aerobe capaciteit van revalidanten met een beenamputatie vergeleken met die van gezonde leeftijdsgenoten.

Middellange follow-up reusltaten van 'pain exposure physical therapy' (PEPT) versus standaard behandeling voor patiënten met CRPS-1 (bottom-up 2013)

De bevindingen van dit onderzoeksproject zullen hier binnenkort verschijnen, na publicatie van het bijbehorende artikel. 

 

Welke factoren zijn van belang voor de wetenschappelijke loopbaan van fysiotherapeuten? (top-down 2012)

In dit onderzoeksproject is de grote groep van fysiotherapeuten die voor de wetenschap werkzaam zijn, en bevorderende en belemmerende factoren voor een wetenschappelijke loopbaan in kaart gebracht.

Wat kunnen fysiotherapeuten doen bij patiënten met cerebellaire ataxie? (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject is op basis van de wetenschappelijke literatuur en enquêtes onder patiënten en fysiotherapeuten in kaart gebracht welke fysiotherapeutische interventies bewezen effectief zijn en welke toegepast worden in de dagelijkse praktijk.

Zijn patiënten met Cystic Fibrosis trainbaar? (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn inspanningstesten en laboratoriumonderzoek gedaan naar skeletspiereigenschappen, waarbij patiënten met Cystic Fibrosis en gezonde leeftijdsgenoten zijn vergeleken.

Welke test kun je het beste gebruiken voor het vaststellen van meniscusletsel? (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn verschillende meniscustesten met elkaar en met de gouden standaard (arthroscopie) vergeleken.

Een gevoelige kwestie: het meten van individuele veranderingen bij patiënten met artrose (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn vier vragenlijsten op het gebied van fysiek functioneren onderling vergeleken: welke is het beste in staat om individuele veranderingen te detecteren?

 

 

 

 

 

 

Beloop van patellofemorale pijnklachten op lange termijn (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn patienten met patellofemorale pijnklachten gedurende 8 jaar gevolgd. Hieruit bleek dat bij een groot deel de klachten persisteren, ondanks behandelingen zoals fysiotherapie. 

Hoe kun je de mate van pijn in de orofaciale regio testen bij mensen met comorbiditeit? (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject is gekeken welke testen (statische en dynamische weerstandtests, palpatietests) het meest geschikt zijn om pijn in de orofaciale regio te meten, ondanks de aanwezigheid van andere pijngerelateerde aandoeningen.

Opmaat naar verkorte computergestuurde vragenlijsten in de fysiotherapie (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn zogenaamde item banken met vragen op het gebied van chronische pijn valide gebleken. Op basis hiervan kunnen computergestuurde vragenlijsten gemaakt worden, waarin de computer de volgende vraag uitkiest op basis van de antwoorden die al gegeven zijn. Hiermee kunnen vragenlijsten drastisch verkort worden.

Wat zijn de kenmerken van 70-plussers in de eerstelijns fysiotherapie? (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn de kenmerken van ouderen boven de 70 jaar die bij de fysiotherapeut in de eerste lijn komen in kaart gebracht.

Vallen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen (bottom-up 2012)

In dit onderzoeksproject zijn de klinimetrische eigenschappen van de Berg Balance Scale en de mate van balansproblemen en valincidentie bij de patientengroep met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen onderzocht.

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksprioriteiten voor toekomstig onderzoek binnen de fysiotherapie? (top-down 2011)

Uit dit kwalitatieve onderzoek komen de belangrijkste onderzoeksprioriteiten voor toekomstig onderzoek binnen de fysiotherapie volgens wetenschappers en betrokken organisaties naar voren.

Normwaarden voor de Steep Ramp-test bij kinderen (bottom-up 2011)

Uit dit onderzoek bleek de Steep Tamp-test een valide en betrouwbare fitheidstest bij kinderen en zijn normwaarden vastgesteld voor gezonde kinderen. Kinderen met kanker bleken significant slechter te scoren op deze test dan gezonde kinderen. 

Is de PSK in staat om veranderingen na plaatsing van een knieprothese te meten? (bottom-up 2011)

In dit onderzoeksproject is de responsiviteit van de PSK onderzocht bij patienten die een knievervangende operatie hebben ondergaan, tot 3 maanden na operatie.

Literatuurstudie naar effectiviteit van (m)CIMT bij CVA (bottom-up 2011)

Op basis van de literatuurstudie in dit onderzoek kon geconcludeerd worden dat in de acute en subacute fase na CVA de toepassing van (m)CIMT effectief te zijn, waarbij een lage oefenintensiteit wellicht de voorkeur dient te krijgen boven een hoge oefenintensiteit.

Meerwaarde van het gezamenlijk spreekuur van sportfysiotherapeut en orthopedisch chirurg bij complexe enkelletsels (bottom-up 2011)

De bevindingen van dit onderzoeksproject zullen hier binnenkort verschijnen, zodra het bijbehorende artikel gepubliceerd is.

Nederlandse vertaling van Neck Disability Index (NDI) blijkt niet valide (bottom-up 2011)

Uit dit onderzoeksproject is gebleken dat de Nederlandse vertaling van de NDI niet goed verlopen is en blijkt de Nederlandse NDI niet valide te zijn voor het meten van functionele beperkingen bij patiënten met nekklachten.

Implementatie van de herziene KNGF-richtlijn Artrose Heup-Knie door middel van regionale scholing (bottom-up 2011)

In dit onderzoek is een interactieve scholingsvorm ontwikkeld en effectief bevonden voor het implementeren van een KNGF-richtlijn.

 

 

Virtual reality binnen de revalidatie (bottom-up 2010)

In dit onderzoeksproject is een virtual reality game vergeleken met conventionele oefeningen bij patienten met een CVA en minstens even effectief gebleken.

Welke invloed heeft schedeldeformatie op de latere motorische ontwikkeling? (bottom-up 2010)

In dit onderzoeksproject is de prevalentie van schedeldeformatie en het beloop in de eerste 5 levensjaren in een groot cohort van kinderen onderzocht en de beleving van ouders hiervan. Schedeldeformatie bleek geen blijvende nadelige gevolgen te hebben op de motorische ontwikkeling na 5 jaar. 

Wat zijn de meest geschikte vragenlijsten om vermoeidheid te meten bij patiënten met MS, CVA en de ziekte van Parkinson? (bottom-up 2010)

In dit onderzoeksproject zijn door middel van een systematisch literatuuronderzoek de klinimetrische eigenschappen van vermoeidheidsvragenlijsten voor patiënten met MS, CVA en de ziekte van Parkinson in kaart gebracht.

Is de SteepRamp test te gebruiken bij diabetes? (bottom-up 2010)

In dit onderzoeksproject is gebleken dat de SteepRamp test snel, veilig en accuraat is om de conditie van patienten met diabetes mellitus type 2 te meten. 

Manuele therapie bij chronische spierspanningshoofdpijn: bij wie werkt het? (bottom-up 2010)

In dit onderzoeksproject is onderzoek gedaan naar het beloop van de klachten van patiënten met chronische spierspanningshoofdpijn die een manuele therapie behandeling kregen, en de factoren die voorspellend zijn voor een succesvolle uitkomst van de manueel therapie behandeling.

eHealth in de fysiotherapie (top-down 2010)

In dit top-down onderzoeksproject is in kaart gebracht op welke wijze de fysiotherapie gebruik maakt van eHealth en welke knelpunten er zijn om dit toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Predictieregels: vormen ze een waardevolle aanvulling op het dagelijks handelen binnen de eerstelijns fysiotherapie? (top-down 2009)

In dit onderzoeksproject zijn de bestaande predictiemodellen in de fysiotherapie en de knelpunten voor toepassing ervan in kaart gebracht.

De klinische fysiotherapie bij thorax en abdominale chirurgie in beeld (top-down 2009)

In dit onderzoeksproject zijn indicatoren ontwikkeld voor klinische fysiotherapie bij thorax en abdominale chirurgie, welke vervolgens konden worden gebruikt om de kwaliteit van de ziekenhuisfysiotherapie te optimaliseren.

BiBo bij totale heup- of knieoperaties: een pilot RCT (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksproject is de haalbaarheid en veiligheid van preoperatieve training voor een totale heup- of knieoperatie onderzocht.

Implementatieprogramma voor KNGF-richtlijnen (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksprogramma is een interventie ontwikkeld en toegepast, gericht op het verbeteren van de toepassing van KNGF-richtlijnen in de fysiotherapiepraktijk.

Haalbaarheid van RCT bij voorste kruisband letsels in de eerste lijn (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksproject is de haalbaarheid onderzocht van het uitvoeren van een RCT waarin oefentherapie vergeleken zou worden met afwachtend beleid bij voorste kruisbandletsels in de eerste lijn.

Hoe intensief moeten CVA-patiënten getraind worden? (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksproject is een systematische review uitgevoerd naar de relatie tussen de intensiteit van de oefentherapie en de effectiviteit ervan bij patienten na een beroerte.

Spierfunctie en reactiesnelheid bij ouderen (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksproject is de invloed van leeftijdsgebonden veranderingen in spiersamenstelling, spierstijfheid en neuromusculaire controle onderzocht op de prestatie tijdens een point-to-point reactiesnelheidstest.

Welke vragenlijsten zijn het beste te gebruiken om functionele beperkingen bij nekpijn te meten? (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksproject is een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar de vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om functionele beperkingen bij patiënten met nekpijn te meten.

Pilotstudie naar eHealth-toepassingen binnen fysiotherapeutische zorg bij DM2 (bottom-up 2009)

In dit onderzoeksprogramma is een pilotstudie uitgevoerd naar twee vormen van web-based fysiotherapie bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

De rol van de arbeidsfysiotherapeut als case-manager: een kwalitatief onderzoek (top-down 2008)

In dit onderzoeksproject zijn bij meerdere partijen de gewenste rol van de (arbeids)fysiotherapeut bij arbeidsgerelateerde klachten uitgevraagd.

Bij welke patiënten is fysiotherapie binnen verpleeghuizen geindiceerd? (top-down 2008)

In dit onderzoeksproject is door middel van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek antwoord gezocht op de vraag: welke criteria kunnen ontwikkeld worden voor de indicatiestelling van fysiotherapie in verpleeghuizen.

Methodiek voor verkorte KNGF-richtlijnen (top-down 2008)

In dit onderzoeksproject is op basis van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek een innovatieve richtlijnmethodiek ontwikkeld voor (verkorte) KNGF-richtlijnen.

Hoe maak je patientverwachtingen van de behandeling bespreekbaar? (bottom-up 2008)

In dit onderzoeksproject is onderzoek gedaan naar reeds bestaande meetinstrumenten om de verwachtingen van de patient met lage rugklachten over de fysiotherapiebehandeling te meten, en is een nieuw ontwikkelde interventie dat zich specifiek richt op deze verwachtingen getest op bruikbaarheid en haalbaarheid.

Het meten van fysieke activiteit bij kinderen met Spina Bifida (bottom-up 2008)

In dit onderzoeksproject is in kaart gebracht op welke wijze het energieverbruik (fysieke activiteit) voorspeld kan worden bij kinderen met Spina Bifida, waaruit bleek dat hartslagmeting hier geschikt voor is.

Pilotstudie naar toepasbaarheid en effect van innovatieve looptraining met revalidatierobot LOPES (bottom-up 2008)

In dit onderzoeksproject is een nieuwe revalidatietoepassing (revalidatierobot die de patient ondersteunt tijdens lopen) uitgetest om de loopvaardigheid van chronische CVA patienten te trainen.

Nieuw oefenprogramma voor patienten met diabetische neuropatische voet (bottom-up 2008)

In dit onderzoeksprogramma is een nieuw ontwikkeld oefenprogramma haalbaar, veilig en effectief gebleken voor het verbeteren van de glucoseregulatie en fysieke gezondheid in een pilot bij 22 patienten met een diabetische neuropatische voet.

Indicatiestelling fysiotherapie bij patienten met neuromusculaire aandoeningen: een gestandaardiseerd consultprotocol (bottom-up 2008)

In dit onderzoeksprotocol is een consultprotocol ontwikkeld om tot gestandaardiseerde indicatiestelling voor fysiotherapie te komen bij patienten met neuromusculaire aandoeningen.